• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون آموزش و پژوهش

    کمیسیون آموزش و پژوهش به منظور ارتقاء دانش فنی و کیفیت کار اعضای نظام تهیه و تدوین استانداردهای مورد نیاز در زمینه های طرح های پژوهشی و ...

    برنامه جلسات
    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
   • محل آگهی شما
    محل آگهی شما
    محل آگهی شما
    محل آگهی شما
    محل آگهی شما
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان البرز می باشد.
مجری: پورتال سامان